خلوت دل

من که باشم که برآن خاطر عاطـر گــذرم...لطفها می کنی ای خاک درت تاج سرم

اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست